Website Nederlandse Ambassade

DE AMBASSADE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

IN DE VOLKSREPUBLIEK CHINA

nodigt geïnteresseerden uit te solliciteren naar de functie van

Beleidsmedewerker Media en Politiek

 

BASISKENMERKEN VAN DE FUNCTIE

Functie: Beleidsmedewerker Media en Politiek;

Post: Ambassade van het Koninkrijk der Nederland in Peking;

Functieniveau: 9;

Periode arbeidsovereenkomst: 1 jaar met de mogelijkheid van verlenging;

Arbeidsduur: 38 uur per week.

 

ALGEMENE KENMERKEN VAN DE FUNCTIE

De beleidsmedewerker volgt, analyseert en rapporteert over berichten in de Chinese (sociale) media. Hierbij besteedt hij/zij bijzondere aandacht aan het beeld dat over Nederland en de bilaterale relatie Nederland-China naar voren komt in deze media. De beleidsmedewerker volgt verder, samen met de beleidsmedewerker Politiek, de trends en ontwikkelingen in de Chinese (sociale) media en rapporteert hierover. Voorts onderhoudt de beleidsmedewerker de contacten met de Nederlandse correspondenten, bezoekende Nederlandse media alsmede de overige (buitenlandse) media in China. Hij/zij organiseert zowel logistiek als inhoudelijk de persprogramma’s en persconferenties voor inkomende delegaties.

De beleidsmedewerker is betrokken bij de voorbereiding van de woordvoering door de ambassadeur of het hoofd van de Politieke Afdeling. Hij/zij heeft een vervangingsrelatie met de beleidsmedewerker Politiek en werkt samen met verscheidene medewerkers van de afdeling Cultuur, Communicatie en Onderwijs. De beleidsmedewerker levert een belangrijke bijdrage aan de inhoud van de meer politiek getinte ‘posts’ van de ambassade op diverse sociale media.

Een proactieve, zelfstandige en flexibele houding is voor een goede uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk. De voortgang en afdoening van de taken wordt in belangrijke mate aan eigen inzicht overgelaten. De beleidsmedewerker dient daarbij zich te allen tijde rekenschap te geven van de vertrouwelijkheid van informatie en daar uitermate zorgvuldig mee om te gaan.

___________________________________________________________________

 

B.1 TAKEN EN RESULTAATGEBIEDEN

Beschrijving van taken:

 • De beleidsmedewerker volgt en verslaat de berichtgeving in de Chinese (sociale) media en andere Chinese publicaties over politieke ontwikkelingen in China;
 • De beleidsmedewerker signaleert frequent over het beeld van Nederland en de bilaterale relatie met China dat uit de Chinese (sociale) media naar voren komt;
 • De beleidsmedewerker draagt bij aan de informatievoorziening op het terrein van mediabeleid in China en volgt en rapporteert over ontwikkelingen in de Chinese media;
 • De beleidsmedewerker onderhoudt het contact met de Nederlandse correspondenten en bezoekende journalisten en verstrekt actuele informatie en adviezen ten aanzien van het werken als journalist in China. Draagt bij aan rapportages over de werkomstandigheden van Nederlandse en buitenlandse correspondenten. De beleidsmedewerker onderhoudt uit dien hoofde ook contacten met het Chinese Ministerie van Buitenlandse Zaken;
 • De beleidsmedewerker is medeverantwoordelijk voor het onderhouden van contacten met zowel Chinese als buitenlandse journalisten;
 • De beleidsmedewerker levert een bijdrage aan het plannen en organiseren van persprogramma’s en persconferenties voor inkomende delegaties;
 • De beleidsmedewerker verzorgt en draagt bij aan de rapportages van de politieke afdeling ten aanzien van de binnenlands-politieke ontwikkelingen door het actief volgen, analyseren en verslaan hiervan onder gebruikmaking van verschillende bronnen;
 • De beleidsmedewerker onderhoudt ten behoeve van de eigen werkzaamheden, maar ook voor de overige medewerkers van de afdeling, contacten met Chinese ambtelijke en academische instellingen, waarmee de beleidsmedewerker een bijdrage levert aan het (onderhouden van het) politieke netwerk;
 • De beleidsmedewerker bereidt de woordvoering voor die door de ambassadeur of het hoofd van de Politieke Afdeling wordt verricht;
 • De beleidsmedewerker werkt samen met de relevante medewerkers van de Afdeling Cultuur, Communicatie en Onderwijs en levert bruikbare input voor de door hen op diverse sociale media te plaatsen meer politiek getinte ‘posts’;
 • De beleidsmedewerker heeft een vervangingsrelatie met de beleidsmedewerker Politiek.

Beschrijving van resultaatgebieden:

 • Relevante media-analyses ten behoeve van de gehele ambassade en andere belanghebbenden;
 • Gedegen politieke analyses van ontwikkelingen in de (sociale) media in China;
 • Gedegen politieke analyses van ontwikkelingen in het Chinese mediabeleid;
 • Relevante bijdragen aan politieke rapportages;
 • Goede werkverhouding met de Nederlandse correspondenten in China en bezoekende correspondenten alsmede de Chinese pers;
 • Goede inhoudelijke en organisatorische bijdrage aan inkomende bezoeken, persprogramma’s en persconferenties en het succesvol verloop daarvan;
 • Relevant eigen netwerk van Chinese ambtelijke en academische contacten.

_______________________________________________________________________

 

B.2 CONTACTEN

Extern

 • Met de Nederlandse correspondenten in China;
 • Met het Chinese Ministerie van Buitenlandse Zaken;
 • Met overige Chinese overheden.

 

Intern

 • Met het hoofd van de Politieke Afdeling voor de dagelijkse aansturing;
 • Met alle medewerkers van de ambassade;
 • Met woordvoerders van andere geledingen van de rijksoverheid bij inkomende hoge bezoeken;
 • Met collega’s van de andere vertegenwoordigingen van het Koninkrijk der Nederlanden in China;
 • Met het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag.

_________________________________________________________________________

 

B.3 KENNIS & VAARDIGHEDEN/ FUNCTIEVEREISTEN

 • Afgeronde studie sinologie of beheersing van de Chinese taal en kennis van de Chinese geschiedenis en cultuur op vergelijkbaar niveau;
 • Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid;
 • Nederlands als moedertaal en uitstekende kennis en beheersing van de Engelse en Chinese taal in woord en geschrift;
 • Affiniteit met Chinese media en politiek;
 • Kennis van en ervaring met Chinese internet en sociale media;
 • Representatief en goede contactuele eigenschappen;
 • Flexibele en klantgerichte werkinstelling en een proactieve houding.

 

Competenties:

 • Analytisch vermogen;
 • Flexibiliteit;
 • Samenwerken;
 • Netwerken;
 • Interculturele sensitiviteit;
 • Zelfstandig en in teamverband kunnen handelen;
 • Initiatief;
 • Stressbestendigheid;
 • Doorzettingsvermogen;
 • Plannen en organiseren;
 • Integriteit (standaard competentie voor alle functies bij de ambassade).

________________________________________________________________________

 

 1. WERKOMGEVING

De ambassade Peking is een grote post van ca. 90 medewerkers, onderverdeeld in afdelingen voor politiek, economie, cultuur/communicatie/onderwijs, consulaire zaken en bedrijfsvoering, met uitgezonden medewerkers, op lokaal contract geworven Nederlandse medewerkers en Chinese staf. Vak-attachés vertegenwoordigen verschillende ministeries en andere Nederlandse overheidsorganisaties.

De Politieke Afdeling is een dynamische en moderne afdeling. De afdeling werkt nauw samen met andere afdelingen binnen de ambassade, met het postennet China (4 consulaten-generaal), met relevante ministeries, kennisinstellingen en organisaties in Nederland en in China. De afdeling bestaat uit 8 personen waarvan 5 uitgezonden medewerkers en 3 lokaal in dienst genomen Nederlandse medewerkers.

Tot het ressort van de ambassade behoren China en Mongolië. In Ulaanbaatar wordt Nederland vertegenwoordigd door een Honorair Consul. Op de ambassade in Peking en in het China netwerk kom je terecht in een goed georganiseerde werkomgeving waar teamgeest en collegiaal samenwerken centraal staan. Ieder jaar vindt een groot aantal bezoeken van Nederlandse bewindslieden, handelsmissies en andere delegaties plaats.

_________________________________________________________________________

TYPERING GEZOCHTE MEDEWERKER

De Beleidsmedewerker Media en Politiek is van vele markten thuis: hij of zij is bekend met en houdt zich op de hoogte van de politieke ontwikkelingen in zowel Nederland als China en weet de dwarsverbanden te leggen met een oog voor wat voor de beleidsvorming in Nederland van belang is. De beleidsmedewerker is nieuwsgierig, wil weten wat het echte nieuws achter de headlines is en weet het onderscheid tussen echt en nepnieuws snel te maken.

De beleidsmedewerker heeft een bijzonder goede (near-native) beheersing van het Chinees, is flexibel en stressbestendig en kan gemakkelijk schakelen tussen de diverse taken en wat de actualiteit voor prioriteiten stelt.

De beleidsmedewerker is zich bewust van de eisen die het werken met media aan de functievervulling stelt, met name op het gebied van actualiteit. Hij of zij is een teamspeler die niet snel opgeeft en zich niet van de wijs laat brengen door snel wisselende spelregels, kan goed tegenslagen opvangen en achter zich laten. De beleidsmedewerker is creatief in het meedenken met de teamleden over hoe aan het werk van de afdeling het meest effectief vorm te geven, steeds met een oog op de behoefte die Den Haag stelt.

 

ARBEIDSVOORWAARDEN

 • De succesvolle kandidaat wordt een arbeidsovereenkomst aangeboden voor 12 maanden, met de intentie tot verlenging.
 • Het gaat om een lokaal aangetrokken medewerker op wie de Rechtspositieregeling lokaal in dienst genomen werknemers 2005 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van toepassing is.
 • De functie is ingedeeld in schaal 9. Deze telt 16 loonnummers, vanaf RMB 31.276,00 bruto per maand voor loonnummer 0 tot RMB 46.913,00 bruto per maand voor loonnummer 15 bij een volledige werkweek van 38 uur. Inschaling in een loonnummer geschiedt op basis van het aantal jaren aantoonbare relevante werkervaring.
 • De ambassade betaalt een 13e maand.
 • Lokaal in dienst genomen werknemers bij de ambassade in Peking worden door de Nederlandse Belastingdienst als ’buitenlands belastingplichtig’ aangemerkt. Op het brutoloon wordt belasting ingehouden als ware de medewerker belastingplichtig in China. Het nettoloon wordt door het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag gebruteerd met toepassing van de Nederlandse belastingtarieven. De aldus berekende belasting wordt door dit ministerie afgedragen aan de Nederlandse fiscus.
 • Het maandsalaris wordt aangevuld met in totaal circa RMB 10.000,00 netto per maand. Hiermee worden lokaal in dienst genomen werknemers in staat gesteld zelf voorzieningen te treffen voor pensioen, huisvesting, ziektekosten en sociale verzekeringen. Genoemd bedrag is gerelateerd aan de som van de werknemers- en werkgeversbijdragen van de lokale sociale zekerheid en beweegt mee eventuele aanpassingen daarvan. Het is noch in Nederland, noch in China mogelijk om aan te sluiten bij sociaal verzekeringsstelsel en pensioenfonds.

____________________________________________________________________________

 

F. INFORMATIE

 • Voor functie-informatie kan contact worden opgenomen met Marcel van den Bogaard, Hoofd Politieke Afdeling, via mf-vanden.bogaard@minbuza.nl.
 • Aanvullende informatie over de arbeidsvoorwaarden kan worden verkregen bij

HR-Officer Eugène Brat, via pek-hr@minbuza.nl.

 

SOLLICITATIE

Sollicitanten worden uitgenodigd vóór 10 juni 2019 een motivatiebrief én CV in het Nederlands te sturen aan pek-hr@minbuza.nl. Onvolledige sollicitaties zullen niet in beschouwing worden genomen.

 

 SELECTIEPROCEDURE

De selectieprocedure bestaat in beginsel uit interviews, met een schriftelijke en gesproken test ten aanzien van de taalvaardigheid. Aanstelling vindt plaats onder voorbehoud van het verkrijgen van een visum en een verklaring omtrent het gedrag met de uitkomst ‘geen bezwaar’. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar pek-hr@minbuza.nl