Meerstemmig beleid op drie gebieden: casuïstiek

China spreekt in zijn buitenlandse beleid niet altijd met één duidelijke stem. Zelfs binnen één beleidsgebied neemt het land vaak verschillende standpunten in of komt terug op eerdere opvattingen. Dat maakt China voor andere landen onvoorspelbaar of onbetrouwbaar. Volgens Tim Rühlig, die in de het besproken boek een poging doet om de tegenstrijdigheden en dubbelzinnigheden te verklaren – hij spreekt zelf van ‘contradicties’ –, leidt dit ertoe dat China bijdraagt aan de erosie van de op regels gebaseerde internationale orde, zonder aan een duidelijk alternatief (zoals een ‘China-model’) voor deze orde bij te dragen. Daar maakt de auteur, die zelf de op regels gebaseerde internationale orde een warm hart toedraagt, zich zorgen over.

In zijn dissertatie-onderzoek (afgerond in 2019 met het proefschrift ‘State control in times of China’s rise’, verdedigd aan de universiteit van Frankfurt) waarop dit boek gebaseerd is, probeert hij het tegenstrijdige karakter van het beleid te verklaren. Deze verklaring biedt vervolgens aanwijzingen voor verstandige reacties hierop van de kant van landen die de erosie van de internationale orde willen tegengaan.

Rühlig biedt in zijn boek drie casestudies, die elk een aspect van buitenlands beleid vertegenwoordigen: China’s beleid ten aanzien van de ‘Right to Protect’, dat mogelijkheden van buitenlands ingrijpen in landen onder de vlag van de VN mogelijk maakt, het beleid ten opzichte van Hong Kong en het handelen van China ten opzichte van de regels en de instellingen van de WTO (World Trade Organization).

Zijn onderzoek is kwalitatief en inductief; zijn data bestaan uit beschikbare documenten en open interviews, grotendeels anoniem afgenomen. In de presentatie van het onderzoek zijn vele letterlijke citaten uit de interviews als illustratie opgenomen.

Kwetsbaar gezag, legitimaties, decentralisatie

Auteur Tim Rühlig

Centraal in de casuïstiek is in alle drie de gevallen de kwetsbaarheid van het Chinese gezag. Om steun in de Chinese samenleving te behouden moet de leiding geloofwaardige legitimaties bieden. Deze noodzaak van interne steun geldt ook voor buitenlands beleid.

Het gaat daarbij allereerst om nationale trots, die echter twee kanten op werkt. Chinezen kunnen trots zijn op hun land als dat geïntegreerd is in de wereld en serieus genomen wordt, bijv. in internationale instituties. Maar nationale trots voedt evenzeer nationalistische tendensen, waarmee China zich juist buiten die orde plaatst. Ook een tweede legitimatie, economische prestatie werkt contradictie in de hand. Zowel liberalisering van de economie en vrijhandel worden erdoor gelegitimeerd, als protectionisme en bescherming van zwakke bedrijven.

In zijn drie gevalstudies laat Rühlig vervolgens zien hoe de tegenstrijdige consequenties die aan nationale trots en economische prestatie getrokken worden verbonden zijn met de institutionele structuur en organisatie van de partijstaat, die veel minder gecentraliseerd en eenvormig is dan die voor velen lijkt. Zo komt bij zijn interessante analyse van de implementatie van de WTO-afspraken voor de bankensector de rol van lokale belangen naar voren, die protectionisme bevorderen, terwijl op andere niveaus juist steun is voor liberalisering.

Door gehele casuïstiek heen komt de spanning naar voren tussen conservatieve opvattingen over soevereiniteit – de staat is 100% de baas over de eigen regels – en de realiteit van internationale samenwerking, waarin de staat die macht deelt met instituties en andere staten. Zelfs binnen één casus zien we China daarover tegenstrijdige posities innemen.

Gevolgen van tegenstrijdig beleid

Zoals eerder al aangeduid, leidt de tegenstrijdigheid van Chinees buitenlands beleid volgens de auteur tot een verzwakking van de internationale orde, niet tot een vervanging van deze orde door een consistent ander perspectief. Dit is niet in het belang van andere landen; het is dus de vraag hoe die op deze ontwikkeling zouden moeten reageren.

Hierover geeft Rühlig aan het eind van het boek een aantal suggesties. Belangrijk is in ieder geval dat we beseffen dat er verschillende stemmen in China zijn en dat we de communicatie daarmee openhouden. Er is geen kwaadwillende leiding die uit is op de afbraak van de wereldorde, wel leiden de contradicties in het beleid tot een gefragmenteerde en pluralistische opvatting van deze orde en tot een vervaging van centrale begrippen waarop deze orde is gebaseerd. We moeten in het Westen de interne legitimatieproblemen van de partijstaat serieus nemen.

Toch vooral voor onderzoekers

Tot zover een aantal elementen van het boek die zeker de aandacht verdienen van wie zich met het buitenlandse beleid van China bezighoudt. Zou ik het dan ook aan iedereen aanraden die op dit terrein actief is?

Hoewel het boek een verkorte bijdrage van een dissertatie is en voor een breder publiek, lijkt het toch nog steeds door vorm en stijl primair voor een de beperkte groep van mede-onderzoekers bedoeld. Het academische proza kan anderen afstoten, de vele (overbodige) herhalingen in de tekst halen de vaart uit het betoog. De algemene lezer zou kunnen volstaan met gedeelten van het boek, waarin de voornaamste, zeker interessante, boodschappen te vinden zijn.

Aan de andere kant mist de academische onderzoeker wellicht de methodologische verantwoording van het onderzoek, die in dit boek wel erg summier is. In de oorspronkelijke proefschriftversie van het boek worden de uitdagingen van dit type inductief onderzoek wel beschreven, liet de auteur mij weten. Ook over de controleerbaarheid van de overwegend anoniem gepresenteerde data zegt het proefschrift meer.

De auteur geeft in het boek aan dat zijn eigen bijdrage vooral empirisch is en daarmee kan ik het eens zijn. Los van de verdergaande pretenties van het boek geven de fragmenten uit interviews en geciteerde documenten een boeiende inkijk in de moeilijk toegankelijke meerstemmige wereld van het Chinese buitenlandse beleid.

China’s foreign policy contradictions | Tim Nicholas Rühlig | Oxford University Press | april 2022 | paperback €73,89 | 320 pag. | ook verkrijgbaar als e-book | ISBN: 9780197573303