Deze winter staat in China de derde nationale landbouwtelling gepland. Na eerdere tellingen in 1997 en in 2007 wordt er momenteel in alle Chinese dorpen promotie gemaakt voor dit evenement.

Op onderstaand plaatje van een billboard bij een dorp in Shunyi district (ten noordoosten van Beijing) is te lezen dat de telling is ter ondersteuning van de San Nong (三农) .

Met san nong wordt het beleid bedoeld dat in 2006 door Hu Jintao en Wen Jiabao is gestart en dat kan worden vertaald als ‘drie kwesties van het platteland’. In het Chinees wordt dan verwezen naar de landbouw, het dorp en de plattelandsgemeenschap.

landbouwtelling-china

De Chinese regering houdt deze landbouwtelling omdat het gegevens nodig heeft over deze drie onderwerpen zodat het beleid op de juiste manier aangescherpt kan worden en de overheid de schaarse middelen beter kan inzetten.

Flinke klus

Een volkstelling houden in China is vanzelfsprekend een gigantisch karwei. Bij deze telling is het zo dat alleen het platteland en dan specifiek de landbouwsector er mee te maken krijgt.

Dit betekent nog altijd dat er rond de 700 miljoen mensen doorgelicht zullen gaan worden wat betreft hun leefomstandigheden. Men zal moeten antwoorden op vragen over de eigen woning, het gezin, de oppervlakte van de landbouwgrond en de dieren die men houdt of de gewassen die men verbouwt. De precieze details van de vragen zijn bij mij tot op heden nog onbekend. De telling begint op 31 december 2016 om middernacht.

Voor iedereen die China goed wil volgen is het handig om de uitslagen en rapporten over deze landbouwtelling te gaan lezen. Vermoedelijk zullen er in de zomer van 2017 veel rapporten verschijnen.

De buitenlandse pers reageerde lauw op de vorige landbouwtelling van 2007. Commentatoren schreven dat veel mensen die ondervraagd waren en met name de bestuurders de vragen niet zo serieus namen en maar wat in hadden gevuld. Hopelijk zal de komende telling meer serieus worden genomen.

Voor het organiseren van de eerste landbouwtelling was een voorbereiding van tien jaar nodig. Met buitenlandse expertise van de Food and Agriculture Organization van de VN (FAO) en van de Italiaanse overheid (expertise en subsidie) leerden de Chinezen hoe je een moderne telling kunt uitvoeren op een zo hoog mogelijk niveau van nauwkeurigheid en volgens internationale standaarden.

Verschuiving van platteland naar stad

De landbouwtelling moet overigens niet verward worden met de reguliere Nationale volkstellingen. Deze volkstellingen, waarvan ik in 1982 nog de allereerste meemaakte, worden ook om de 10 jaren gehouden. Toen waren er nog minder dan 900 miljoen Chinezen, Bij de 6e Nationale volkstelling in 2010 werden al 1339 miljoen mensen geteld. Bij die laatste telling bleek ook dat de verhouding tussen plattelands- en stadsbewoners in evenwicht was. Ook werd toen bekend dat er inmiddels 221 miljoen mensen in steden wonen waar ze niet geboren zijn. Het overgrote deel hiervan zijn ‘jonge boeren’ die nu in steden wonen en werken.

Bij een volkstelling is het de bedoeling om door te dringen tot gegevens die een gezin of zelfs een individu aangaan. In de praktijk van het Chinese platteland is dit bijna ondoenlijk. Vooral voor ongeschoolde ouderen is het lastig om in detail te antwoorden. Hierdoor is de rol van lokale overheden relatief groot. Daar is vaak cruciale kennis aanwezig over de allerkleinste dorpen (die aangeduid worden met benamingen als meestal cun, maar ook tun, jia, gou, wan, xiang, zhuang, etc. ). Deze dorpen hebben vaak een inwoneraantal tussen 200 en 1000 mensen, waarbij opvalt dat de leeftijdsgroep tussen de 18 en 30 jaar grotendeels elders woont voor betaalde arbeid.

Gezien de aard van het huidige bestuur onder Xi Jinping zal de overheid er alles aan doen om deze landbouw volkstelling zo goed mogelijk uit te voeren. Xi heeft meer empathie voor de (meestal armere) landbouw bevolking dan de vorige leiders. Er is hem veel aangelegen om het welzijn van deze mensen naar een hoger niveau te brengen. Een goede en nauwkeurige telling zal hieraan veel kunnen bijdragen.